creoss

Algemene voorwaarden zwemlessen

Art. 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rhienderoord: Stichting Sportkompas: locatie Rhienderoord gevestigd in Brummen.

Website: Hierbij wordt verwezen naar www.rhienderoord.nl.

Kind: Het kind die zwemles krijgt bij Rhienderoord en diens wettige vertegenwoordiger.

Lesgever: Bevoegde zweminstructeur of zweminstructrice.

Art. 2 Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zwemlessen van Rhienderoord.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving.
 3. Bij inschrijving verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.
 4. Rhienderoord is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 5. Wijzigingen worden tijdig aangekondigd op de informatieborden en/of mailing en zijn op de website na te lezen.
 6. Eerder gedateerde algemene voorwaarden komen te vervallen ten opzichte van de meest actuele en recente algemene voorwaarden van later datum.
 7. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt Teamleider Zwemzaal van Rhienderoord.

Art. 3 Deelname en betaling

 1. Voor alle reguliere lessen geldt dat er 2 maal per maand een bedrag middels een automatische incasso wordt geïncasseerd. De incasso-opdrachten worden omstreeks iedere 14e en 28e van iedere maand van uw rekening afgeschreven
 2. Voor de snelcursus en swimsafe cursus geldt dat het verschuldigde geldbedrag in 4 termijnen wordt geïncasseerd. Het eerste termijn moet contant worden betaald en overige 3 termijnen worden via automatische incasso geïncasseerd.
 3. Voor de roadrunner A & B geldt dat voor aanvang van de cursus het volledige verschuldigde bedrag moet worden voldaan bij de receptie.
 4. Examenkosten en/of openstaande posten moeten voor aanvang van het afzwemmen zijn voldaan.
 5. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald wanneer uw kind niet gaat deelnemen aan de zwemlessen.

Art 4. Toegangspas

 1. Na het invullen van het machtigingsformulier voor automatische incasso ontvangt u na betaling van € 7,50 de toegangspas.
 2. De toegangspas is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Bij misbruik wordt de toegangspas ingenomen.
 4. De toegangspas dient altijd te worden meegenomen en bij iedere les bij het tourniquet te worden gescand. U heeft zonder toegangspas geen toegang tot de zwemles.
 5. 10 minuten voor aanvang of als de les is afgelopen mag u naar de kleedkamer om uw kind op te wachten en om te kleden. Voor iedere doorgang bij het tourniquet gebruikt u de toegangspas.
 6. De toegangspas blokkeert bij openstaande financiële posten. Uw kind mag niet deelnemen aan de les indien de openstaande post niet wordt voldaan.
 7. Bij verlies van de toegangspas kunt u een nieuwe pas aanvragen bij de receptie. Hiervoor wordt € 7,50 in rekening gebracht.

Art 5. Intake en diplomagarantie

 1. Bij deelname aan de snelcursus wordt er vooraf een intakeles georganiseerd in het water. Bij de intakeles wordt beoordeeld of uw kind kan deelnemen aan de cursus.
 2. Bij deelname aan de swimsafe wordt er vooraf een informatiebijeenkomst gehouden in de vergaderruimte waarbij ouders met kind aanwezig zijn.
 3. Bij deelname aan de roadrunner wordt er vooraf een intakeles georganiseerd in het water. Bij de intakeles wordt beoordeeld of uw kind kan deelnemen aan de cursus.
 4. Na toelating van uw kind tot de snelcursus, swimsafecursus en roadrunnercursus wordt er een diplomagarantie afgegeven. Deze garantie vervalt bij aanwezigheid van minder dan 90%. De aan- en afwezigheid wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.
 5. Indien uw kind niet aan de intake-eisen voldoet dan heeft u de optie om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor de reguliere lessen van Rhienderoord. De datum van inschrijving wordt hierbij aangehouden.
 6. Bij het niet volbrengen van de snelcursus, swimsafe of roadrunner cursus binnen het gestelde streeftermijn en u heeft recht op diplomagarantie dan stroomt uw kind kosteloos in bij de reguliere zwemles.
 7. Alle tarieven zijn exclusief proefzwemmen en examenkosten

Art.6 Hygiëne

 1. Voor aanvang van de zwemles is douchen verplicht.
 2. Het is niet toegestaan met schmink te zwemmen.
 3. De kinderen moeten voor aanvang van de les wachten achter de “groene poppetjes” tot de scheepsbel luidt.
 4. Schoeisel is niet toegestaan op de witte vloertegels van de zwemzaal. Schoeisel is alleen toegestaan in de kleedkamers en tot aan de blauwe vloertegels.
 5. Het is verstandig voor aanvang van de zwemles een bezoek aan het toilet te brengen.
 6. Deelnemers zwemmen in gepaste zwemkleding. Het is niet toegestaan ondergoed te dragen onder de zwemkleding.

Art. 7 Veiligheid

 1. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s moeten bij inschrijving worden vermeld. Alleen dan kan de lesgever bij het lesgeven rekening houden met de persoonlijke omstandigheden.
 2. In het belang van orde en veiligheid binnen Rhienderoord dienen alle aanwezigen zich te houden aan de huisregels, te lezen bij de entree en op de website.
 3. Ter herkenning voor de lesgever ontvangen nieuwe zwemleskinderen bij hun eerste les een ketting.
 4. De kijklessen zijn altijd in de week voorafgaand aan het afzwemmen. Tijdens deze les mag een ouder meekijken in de zwemzaal. Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de broertjes en zusjes om deze bij hun op de bestemde banken te laten zitten. Het is niet toegestaan om tijdens de kijklessen in het recreatie/wellness gebied van de zwemzaal te verblijven.
 5. In het belang van orde, veiligheid en beschikbare ruimte mag er per kind 1 volwassene (en eventueel broertjes/zusjes) door de tourniquet om het kind om te kleden voor de zwemles.
 6. Voor het omkleden hanteren we een heren (papa) en een dames (moeder) kleedkamer.
 7. Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, is er geen toegang tot de zwemles. Onder besmettelijke ziektes vallen o.a. waterpokken, krentenbaard, pseudokroep, roodvonk, vijfde of zesde ziekte.

Art. 8 Lesrooster

 1. Tijdens de schoolvakanties gaan de zwemlessen door met uitzondering van de kerstvakantie en de zomervakantie (regio Midden).
 2. Op officiële nationale feestdagen vinden er geen zwemlessen plaats.
 3. We streven naar continuïteit binnen de lesgroepen. Mocht er een lesgever afwezig zijn dan streven wij naar een duidelijke lesoverdracht. Afwezigheid van de lesgever wordt op het krijtbord bij het tourniquet kenbaar gemaakt.

 Art. 9 Voortgang en doorstroom

 1. Wanneer uw kind vanuit zijn of haar groep naar een ander niveau doorstroomt (dit gaat al dan niet samen met een andere lesdag en/of tijd), gaat dit in de vorm van een briefje en/of in overleg met u.
 2. Indien een kind doorstroomt naar een volgend niveaugroepje ontvangt een kind een sticker die geplakt kan worden op de poster.

Art. 10 Communicatie

 1. Tijdens de kijkles is er ruimte om met de lesgever te spreken over de zwemlesvorderingen van uw kind. Kijkles- en afzwemoverzicht hangt op het memobord bij de receptie.
 2. De online zwemscore geeft een goed beeld van de huidige zwemprestaties van uw kind.
 3. Via de receptie kan er een terugbelverzoek worden achter gelaten. Het streven is om vanuit Rhienderoord op korte termijn hierop te reageren.
 4. Belangrijke informatie staat vermeld op het krijtbord bij het tourniquet van het bad.
 5. Rhienderoord zal regelmatig nuttige informatie betreffende het zwemmen, onder de aandacht brengen via mailing. Overige informatie wordt gedeeld via de website en/of social media.

Art. 11 Afmelding bij afwezigheid of ziekte

 1. Bij ziekte of afwezigheid dient u uw kind telefonisch via 0575-561544 af te melden. Bij langdurige afwezigheid kunt u mailen met Hoofd Zwemzaken zwemles@rhienderoord.nl.
 2. Bij de reguliere zwemlessen is er de mogelijkheid om de gemiste zwemlessen in te halen binnen 2 weken indien er ruimte is binnen de lesgroepen.
 3. Bij langdurige afwezigheid zijn de eerste 2 zwemlessen voor eigen rekening, daarna wordt de lespas tijdelijk stop gezet in overleg met Hoofd Zwemzaken.
 4. Gemiste zwemlessen dan wel verzuimde lessen worden niet vergoed of terugbetaald.

Art. 12 Privacy

 1. Alle verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel waartoe deze ter beschikking zijn gesteld. Beschikbare gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 2. Tijdens de zwemles en het diplomazwemmen kunnen door Rhienderoord foto’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik of plaatsing van foto’s van u of uw kind dient u dit bezwaar bij inschrijving aan ons kenbaar te maken.

Art. 13 Opzegging

 1. Indien u de zwemopleiding tussentijds wilt beëindigen kan dit door middel van een opzegging bij de receptie.
 2. Bij een tijdelijke stop door ziekte of een andere reden geldt art. 11c.
 3. Bij tussentijdse opzegging bij de cursussen (snelcursus, swimsafe, roadrunner) zal er geen restitutie worden verleent op het totale cursusbedrag.
 4. Bij het afzwemmen kunt u op het afzwembriefje aangeven of u of uw kind door wil gaan voor de zwemlessen van diploma’s B en C. Mocht u besluiten om te stoppen dan wordt de automatisch incasso gestopt en zullen de openstaande posten verwerkt worden bij de administratie.